Futbol YazılarımFutbol

Ertunç Soğancıoğlu ve açıklamaları

Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin, sermayesinin 2/3 oranının altına inmesi tehlikesiyle karşılanıp;
Bir anlamda iflas ikazı sayılabilen TTK 324 kapsam uyarıları gerek  değerli Beşiktaş kongre üyesi Berk Hacıgüzeller, gerekse bazı objektif  medya organları tarafından bir süredir takip ediliyor
….
Önceki haftalarda  Futbolistan.net sitesinde bir dizi çelişkili durum gündeme getirildi.

Futbolistan’ın haberleri doğrultusunda Beşiktaş Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu’dan yanıt geldi.

Özellikle biz de burada bu konuyu uzun zamandır dile getiriyoruz. Bu nedenle Ertunç Bey’in cevabını burada sizle paylaşıyorum….

******

Sermaye Piyasası Kurulu 04.02.2009 tarih ve 1804 sayısıyla düzenlediği ve Şirketimize 10.02.2009 tarihinde tebliğ edilen yazılarında kısaca, “Şirketimizin 31.01.2009 tarihinde kamuya açıkladığı 30.11.2008 tarihli mali tablolarında sermayenin 2/3’den fazlasının karşılıksız kaldığı, TTK madde 324 kapsamında aktiflerin satış fiyatları dikkate alınarak ara bilanço düzenlenmesi gerektiği, Uluslararası Muhasebe Standartları uyarınca makul değer ile değerleme yöntemi seçilerek bu esasa göre bilançonun hazırlanması, sözkonusu bilançonun ana ortaklığın bağımsız denetimini yapan bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel bağımsız denetimden geçirilerek, özel durumların kamuya açıklanması esasları kapsamında kamuya yapılacak duyuruda, bu bilançonun TTK’nun 324. maddesi uyarınca hzırlandığı ve SPK düzenlemelerine göre periyodik mali tabloların yerine geçemeyeceği açıklamalarına yer verilmesi gerektiğini” bildirmiştir.

Bilindiği üzere; TTK madde 324 ticaret şirketlerinin sermaye yapılarında meydana gelen değişimlerde ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini düzenlemektedir. Buna göre şirketlerin esas sermayelerinin 2/3’sinin karşılıksız kalması durumunda, kayden oluşan bu durumun reel olarak da gerçekleşip gerçekleşmediğini, dolayısıyla oluşan kaybın gerçek olup olmadığını tespit ettirmekle yükümlü kılınmışlardır. Sözkonusu kaydi kayıp, reel anlamda meydana gelmişse, şirket sahipleri ya şirkete yeni sermaye koyarak bu durumu ortadan kaldıracaklar ya da şirketin iflasını talep ederek şirket tüzel kişiliğini ortadan kaldıracaklardır. Ancak, kayden meydana gelen sermaye kaybının gerçekte oluşmadığı, genel kabul görmüş bir yöntemle tespit edilirse, reel olmayan sermaye kaybından dolayı ilave sermaye konulması ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.02.2009 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizden sermayesi hakkında TTK madde 324 kapsamında, aktifinde yer alan ve Haklar Kaleminde izlenen; Futbolcu Lisans değerleri ile BJK Hak ve Lisans değerleri (lisans gelirleri, isim hakkı gelirleri, sponsorluk ve diğer reklam gelirleri, forma göğüs reklam gelirleri ve İnönü Stadyumu gelirleri) üzerinde, TTK madde 324 ve SPK’nın 04.02.2009 tarih ve 1804 sayılı yazısı kapsamında makul değer ile değerleme yapılarak, SPK tarafından talep edilen bilançonun hazırlanmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin, 28.02.2009 tarihi itibariyle Mali Tablolarında yer alan ve yukarıda açıklanan kayıtlı değerlerine ilişkin, İstanbul 8.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen karar ve Mahkeme tarafından yapılan değerlemeyi de kapsayan İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından 12.06.2009 tarihinde düzenlenen, 28.02.2009 Tarihli Konsolide Olmayan Bilanço ve Özel Bağımsız Denetim Raporuyla, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin İMKB’de açıklanan 30.11.2008 tarihli mali tablolarına göre hesaplanan sermayesinin, TTK. 324 maddesine göre sermayesinin 2/3’nün karşılıksız kaldığı hususunun reel bir durum olmadığı ortaya çıkmıştır.

Esasında, bu hususta SPK’nın talebiyle yaptırılan çalışma ve 28.02.2009 tarihi itibariyle bir durum tespitidir. Çalışma ve sonuçları aşağıda detaylandırılmıştır. Şirket aktifinde Haklar Kaleminde izlenen; Futbolcu Lisans değerleri ile Şirketin 30 yıl süre ile kullanımında olan ve aktifinde yer alan BJK Hak ve Lisans değerlerine (lisans gelirleri, isim hakkı gelirleri, sponsorluk ve diğer reklam gelirleri, forma göğüs reklam gelirleri ve İnönü Stadyumu gelirleri) ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumu’nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı genel çerçeve kararında belirtilen açıklamalar çerçevesinde, TTK 324 üncü maddesine göre değerleme çalışması için T.C. İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi başvurulmuş olup, anılan Mahkeme tarafından atanan bilirkişiler tarafından yukarıda detayları yazılı maddi olmayan duran varlıklar hakkında “rayiç bedel değerlemesi ve özvarlık tespiti” raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporun sonuç bölümü aşağıdaki gibidir.

“Tespit konusu Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ünvanlı şirketin bilançosunda bulunan maddi olmayan duran varlıklar hesabının rayiç değer karşılığının (154.807.000,00+218.400.000,00=) 373.207.000,00 TL.sı olduğu, vergi kanunlarına göre tutulan yasal defterlerdeki net defter değerinin ise 51.251.178,34 TL’.sı olduğu, maddi olmayan duran varlıkların TTK. m.75 ve TTK. m.455-468 hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulması sonucu, 321.955.821,66 TL.’lık rayiç değer farkının oluştuğu, bu durumda rayiç değer esasına göre şirket özvarlığının POZİTİF (321.955.821,66 – 2.952.599=) 319.003.222,66 TL’sına isabet ettiği kanaati hasıl olmakla, Rayiç değer esasına göre değerleme neticesinde şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 324’üncü maddesi kapsamında olmadığı, tespit edilmiştir.” Mahkeme kararında da açıkça ifade edildiği üzere, Şirketimiz sermayesinde meydana gelen aşınma; reel bir aşınma olmayıp, kaydi bir aşınmadır.

Şirketimizin sahibi olduğu aktif kıymetlerin, sermayesinin çok üstünde bir değere sahip olduğu, gerçek manada bir sermaye kaybının olmadığı görülmektedir. Bu değerleme işlemi, yukarıda da açıklandığı üzere bir durum tespiti olup, zaten bugüne kadar mali tablolara da alınmamıştır. Yine, SPK’nın 04.02.2009 tarih ve 1804 sayılı yazıları kapsamında, ana ortaklık olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin bağımsız denetimini yapan İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, 12.06.2009 tarihinde düzenlediği 28.02.2009 Tarihli Konsolide Olmayan Bilanço ve Özel Bağımsız Denetim Raporu’yla, yukarıda Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun şekilde Şirket aktifinde Haklar Kaleminde izlenen; Futbolcu Lisans değerleri ile Şirketin 30 yıl süre ile kullanımında olan ve aktifinde yer alan BJK Hak ve Lisans değerlerine (lisans gelirleri, isim hakkı gelirleri, sponsorluk ve diğer reklam gelirleri, forma göğüs reklam gelirleri ve İnönü Stadyumu gelirleri) ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumu’nun 05.09.2005 tarih ve 35/1105 sayılı genel çerçeve kararında belirtilen açıklamalar çerçevesinde değerleme çalışması yapmıştır.

Anılan bağımsız denetim raporunda da, şirketimizin TTK 324. madde kapsamında olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Yapılan değerleme işlemleri, TTK 324. maddede düzenlenen durumun meydana gelmesi nedeniyle, yine TTK madde 324’te yazılı yasal zorunluluk nedeniyle yapılmıştır.

Öte yandan TTK hüküm ve düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uyulması zorunlu Uluslararası Muhasebe Standartlarından farklı bir yapıdadır. Mahkeme tarafından yapılan tespit, TTK hükümlerine göre yapılmış bir değerleme çalışmasıdır. Sözkonusu çalışma, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak düzenlenmekte olan bilançomuza dahil edilmemiş, ancak yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak, bilanço dipnotlarında açıklama şeklinde yer almıştır.

Bu husus, bağımsız denetim raporunda da kısaca “Uluslararası Muhasebe Standardı 38’in 76/b bendi maddi olmayan duran varlıkların maliyet tutarı dışında bir tutardan muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle ekli mali tablolara yukarıda sözü edilen bilirkişi raporunda elde edilen değerleme sonuçları yansıtılmamıştır” şeklinde yer almıştır. Öte yandan, Şirketimizce 19.10.2009 tarihinde İMKB’ye gönderilen özel durum açıklamasında, 31.08.2009 itibariyle bir kısım değerlerin özsermayeden çıktığı, 28.02.2009 tarihi itibariyle mahkeme tarafından tespit edilen özsermayenin 31.08.2009 tarihi itibariyle yaklaşık %4,85 civarında küçüldüğü kamuya açıklanmış durumdadır.

Mahkeme kararı ve 12.06.2009 tarihinde İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından düzenlenen 28.02.2009 Tarihli Konsolide Olmayan Bilanço ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ile tespit edilen husus, şirketimizin TTK 324. madde kapsamında olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu konuda yapılan çalışma, bu hususu teyit amaçlı olduğu gibi, easen yasal bir zorunluluktur.Sözkonusu değerleme işlemiyle yasal zorunluluk da yerine getirilmiş durumdadır.

ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU

***

Buraya kadar konu bir sürü teknik ve ince noktalara geliyor….
Ve gelen nokta İMKB ve SPK tarafından çok ilginç bir hal alacak gibi !!!

Neden mi, bir dizi teknik nokta karışık mı geldi?

O zaman biraz özetlemek lazım belki…

1- SPK  4 Şubat 2009 Tarihinde BJK Futbol A.Ş.’nin 31 Ocak 2009 tarihinde kamuya açıkladığı bilançosunun TTK  324 maddesi gereğince mali tablolarda 2/3 altına düşmüş olan sermayenin tehlikesine işaret ediyor. Ve  “Bir ara bilanço hazırlayın”
Bir anlamda “şirket iflas yolunda mı” diyor!

2-BJK A.Ş bunun üzerine Şirketin faaliyet alanının içinde insanın da olduğu ve bunların da bir değerleri olduğunu ve bu değerlerini mahkeme ve bilirkişi yoluyla tespite giderek aslen şirketin elindeki varlıklarla ( Canlı) sermayesinin 2/3 altına düşmediğini belirlemek istiyor…

3- Şirket mahkeme yoluyla  BJK’lı uzmanların da yoğun bir şekilde içinde bulunduğu bir mesaiyle maddi olmayan varlıklar olan futbolcuları değerlerini kendilerine göre bir anlamda afaki bir şekilde tespit ediyor.

Neden afaki diyorum …Çünkü aralarında Galatasaray’a hiç bir bedel alınmadan giden Gökhan Zan’ın da bulunduğu çok tartışılabilecek değerler tespit ediliyor….

Gökhan Zan 2.500.000 Euro !
Peki Gökhan Zan’ın bu tespit yapıldığı zamanda durumu ne ?

5 ay sonra kontratı bitiyor!

Öte taraftan  Yusuf Şimşek 35 yaşına giriyor …Değer tespiti 1.600.000 Euro !

Hani akıllara 5.000.000 Euro’ya alınıp da neredeyse üzerine para verilip gönderilen JuanFran’lar, Ricardinho’lar, Ailton’lar gelmiyor değil!

4- Mahkemeden alınan bu tespit İtimat Bağımsızlık Denetleme şirketi tarafından denetleniyor.

Oradaki raporda burada yapılan uygulamanın ” Uluslararası Muhasebe Standartı 38’in 76/b bendine göre maddi olmayan duran varlıkların  maliyetleri dışında başka bir değerle değerlendirme yapılamayacağı” özellikle belirtiliyor…

Bir anlamda Tello’ya bonservis bedeli verilmediyse Tello’ya 4.000.000 Euro yazamazsınız gibi bir yorum!

5- Ertunç Bey yaptığı bilgilendirme içeren açıklamada da aslında bazı şeyleri net söylüyor…Bu yapılan tespiti içine alan durumun zaten bugüne kadar mali tablolara alınmadığını belirtiyor.

6- Tüm bu işler olurken gündeme gelen bu konu üzerine SPK geçen hafta adeta bu konuyla ilgili sorunun netlik kazanması için TTK 324 ile ilgili özel açıklamalarda bulunuyor!

7-Aynı hafta Futbolistan’ın yaptığı yayınlardan bir hafta sonra BJK A.Ş. SPK’ya ara bilançodan yaklaşık 17 trilyon( eski para ile) düşerek % 5’e yakın bir küçülmeyi belirleyen GÜNCELLEME (!) yapıyor…

Peki şimdi ne olacak?

Bir anlamda 8. durum ne olacak?

Evet burada SPK bu durum güncellemesini nasıl karşılayacak…
Bu güncellenmenin her hafta yapılması istenecek mi?
Bu güncellemenin hangi kritelere göre olduğunu soracak mı?
( Havaların soğuması, futbolcuların sakatlanması,  ceza alması, maliyeti yüksek oyuncuların 18’e girememesi vb gibi)

Bu güncellemelerde yükselmeler olursa SPK bunun hangi muhasebe standartlarına göre kabul görülmesine dikkat çekecek?

Yani top şimdi bir anlamda SPK’da !

Göreceğiz izleyeceğiz….

Ama izleyip unutmadığımız bir kaç olay var…

Hani 1 dakikada “Finish” deyip kovulan şu anki İspanya Milli Takım hocası olan Del Bosque’ye ödenen 16 trilyonlar….
Yine Milyonlarca Euro tazminat ödenen Gordon Milne, Ali Gültiken ve bir çok teknik ve idari futbol adamı…
Haa bu arada rayiç futbolcu bedellerinin tespitini yapan bilirkişilerin bilmedikleri unuttukları bir kaç şeye değinmeden geçmek hafıza eksikliğimiz konusunda yakıştırmaya sebep olabilir…

Onlardan da bir iki örnek…
Galatasaray’a bedelsiz giden Gökhan Zan’a 2.500.000 yazan, 35 yaşındaki Yusuf’a 1.600.000 bonservis bedelini öngörenler

5.000.000 Euro’lara alınıp neredeyse üzerine para verilip gönderilen Ailton’lar, JuanFran’lar, Ricardinho’lar varken 35 yaşındaki oyuncuların nasıl satılacağı aslında en güzel örnek A Milli takım oyuncusuyken yine bedelsiz olarak İspanya’ya giden sonra da 1.500.000 Euro’ya  kiralanan İbrahim Kaş değil mi?

Not; Ertunç Soğancıoğlu’nun içten, en sağlıklı şekilde bu sıkıntılı durumu özetleyen ve değerlendiren medeni açıklamalarından ötürü kendisine teşekkür ederken…

Bir taraftan da tüm bu mali çöküşün sıkıntılarını yaşatan Yıldırım Demirören ve aynı günleri  2. başkan olarak onunla paylaşan Murat Aksu  dışında Beşiktaş Seçimlerinde  sağlıklı 3. Bir başkan adayı çıkmaması halinde sıkıntılarla dolu bir kaç yıl daha geçireceğimiz ihtimali büyük değil mi?

Hürser Tekinoktay

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu