EkonomiFutbolGüncelHaber

Ertunç Soğancıoğlu’ndan cevap…


Değerli Beşiktaşlı dostlarım,

15 Şubat 2009 Pazar günü yapılan Beşiktaş 2008 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu’nda BJK Yönetim kurulu üyeleri geçirmiş olduğu bir yılın faaliyetlerini anlattılar.

Beşiktaş mali kongresinde konuşulan ve tartışmaya açılan konuların hiçbirisi salt şampiyonluk ve saha alanında ki sportif başarı değildi.
Daha önceki yıllarda da  öyle olmuştu…

Bu yıl da …

Üyeler uzun zaman kendilerine açık ve şeffafıkla anlatılmayan,  hatta medya’da çıkan haberlerin bile kıskaç altına girdiği dönemlerde artık birşeylerin sadece kongrede konuşulacağını umuyorlardı..

İlgili Makaleler

Hani Beşiktaş’ı konuşmanın yeri sadece Beşiktaş Kongresi’y di Ya !

Kongre de gelenler gördü gelmeyenler tam öğrenemedi…
Üyelerden söz alan ve genel kurul huzurunda sorulan hiç bir şeye cevap gelmedi.

Sadece cevap eleştirilen bir yöneticinin yerine ne konuşulduğunu bilmemesine rağmen onu savunan Yıldırım Demirören’in bir kelimesinin dışında …

yildirim-demiroren-ertunc-sogancioglu-paf-takimOysaki eleştirilen İlhan Durusoy’un söylediklerini orada olan Divan Kurulu Başkanı  ve üyeleri Yalçın Karadeniz, Fahrettin Curoğlu, Şifo Mehmet, İlhan Durusoy ve yaklaşık ibra etmeyen kişilerle birlikte 30 üzerinde kişi varken orada olmayan ve oradaymış gibi konuşan Yıldırım Demirören oradaymış gibi hava vererek (!) verdiği cevap  herkesi şaşırttı (!)

Orada alamadığımız cevaplara belki buradan sorup alalım dedik…

Cevap istediğimiz 1. Kişi İlhan Durusoy’a ve ilgililerdi…

16 Şubat 2009 Tarihinde buradan
“BJK Mali Kongresi, 8 dakika ve cevap verilemeyenler!”

Başlığıyla bir yazı yazdık …

Ne mi oldu ? Cevap hala yok….
Sanırız İlhan Bey kongrede konuşma hakkı elinden alındığı gibi internete girme hakkı da elinden alınımış !

İkinci cevap beklenilen konu BJK Asbaşkanı ve Mali işlerden sorumlu Ertunç Soğancıoğlu’nun konularıydı…
Bu ikinci soru özellikle değerli  Beşiktaş Genel Kurul üyesi  Berk  Hacıgüzeller’in   Ertunç Soğancıoğlu’ya sorduğu soruların içeriğini kapsıyordu…

6 Mart  2009 tarihinde yazdığım  ve 22 Mart 2009 tarihinde yayınlanan yazıya Ertunç Soğancıoğlu 31 Mart 2009 tarihinde cevap verdi…

Şimdi kendisinin nazik ve medeni bu hareketinden ötürü teşekkür ederek şu anda yorumsuz olarak yayınlıyoruz…

Bugüne kadar yayınlanmamasının nedeni gerekli olan tüm incelemelerin yapılması ve SPK ve Benzeri kuruluşlardan gerekli olan araştırmaların yapılmasıydı.
Bu yayını takiben ikna ve anlaşılması zor olan konuları buradan önümüzdeki günlerde yayınlayacağız..

Ancak İlhan Durusoy’a sorulan soruların cevabının hala alınamaması dikkatle takip ediliyor ve arkasından gelecek soruların uzunluğunu arttıracak olmasıda bu duruma ayrı bir özellik katacak gibi ! 

Hürser Tekinoktay

İşte Ertunç Soğancıoğlu’nun cevabı;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş. nin halka arz döneminde Şirketin en önemli aktif kalemleri Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabında izlenen Futbolcu Hakları ıle Diğer Duran Varlıklar hesabında izlenen İnönü Stadı kullanım hakkı ve  Beşiktaş isminin kullanım haklarından oluşmuştur. Bu haklar kullanım sürelerine bağlı olarak her yıl itfa edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunun, TTK’nın 324.maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak alınan 5.9.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararında “ TTK’nın 324.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, SPK muhasebe standartlarına uygun konsolide bilançoda Şirketin aciz halinde olduğun gösteren emarelerin bulunması durumunda, yönetim kurulunun ana ortaklığın, SPK seri XI,no 25 sayılı Tebliğ/UFRS uyarınca, konsolide olmayan bilançosunu hazırlaması ve bu ara bilanço uyarınca esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde genel kurulu toplantıya çağırması, aksi takdirde şirketin feshedilmiş sayılacağı ancak, konsolide bilanço üçte iki oranında sermaye kaybını gösteriyorken, ana ortaklığın konsolide olmayan bilançosunda bu oranda bir sermaye kaybı veya borca batıklık görülmemesi halinde kanunun 324.maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmadığı,

Konsolide olmayan ana ortaklık bilançosunda bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştiraklerin, Tebliğin Finansal Araçlar başlıklı kısmı uyarınca yapılacak değerleme çerçevesinde gösterilmesi ve Tebliğ/UFRS’de diğer varlıklar için alternatif değerleme yöntemleri ile değerlemeye izin verilen durumlarda bile “makul değer” ile değerleme yöntemi seçilerek bu esasa göre bilançonun hazırlanması, söz konusu bilançonun ana ortaklığın bağımsız denetimini yapan bağımsız denetim kuruluşu tarafından özel bağımsız denetimden geçirilerek, özel durumların kamuya açıklanması esasları kapsamında kamuya yapılacak duyuruda; bu bilançonun TTK’nun 324.maddesi uyarınca hazırlandığı ve SPK düzenlemelerine göre periyodik mali tabloların yerine geçemeyeceği açıklamasına yer verilmesi gerektiği” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, SPK’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliğinin 5/e-6 maddesi uyarınca, TTK’nın 324. maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması, bu madde kapsamında karar alınması, işlemler yapılması ve işlemlerin sonuçlanması durumunda özel durum açıklaması yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş 10.02.2009 tarih ve 05 nolu Yönetim Kurulu kararında, SPK’nun 05.09.2009 tarih ve 35/1105 sayılı kararında belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Şirketimiz aktifinin makul değer yöntemi ile değerlendirilmesi konusunda karar almıştır. Bu konu ile ilgili olarak, bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve gerekli her türlü işlemin yaptırılması için Şirket Genel Müdürü yetkilendirilmiş ve durum 10.2.2009 ve 11.2.2009 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmiştir. Bu konuda değerleme çalışmaları yapılmakta olup, durum en kısa sürede kamu ile paylaşılacaktır.

Bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketinin 30.11.2009 tarihi itibariyle Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş mali tabloları üzerinde yaptığı incelemeye ilişkin raporda Şirketimiz sermayesinin TTK’nun 324.  maddesinde ifade edilen 2/3 oranının altına indiği yönünde görüş beyan edilmiş, söz konusu durumun ana hissedar olan Beşiktaş Jimnastik Külübü Derneği’nin 30.9.2008 tarihli ara bilanço kalemleri de göz önüne alındığında, Dernek tarafından sermaye artırımı ile giderilmesi mümkün olmakla birlikte öncelikle (gerçeği yansıtmayan değerler değil), aktifte kayıtlı değerler ile rayiç bedelleri arasında önemli farklar olduğundan hareketle;

 

– Şirketimiz aktifinde haklar kaleminde izlenen ve 30.11.2008 tarihi itibariyle net defter değeri
  35.154.379.- TL görünen Futbolcu lisans değerlerinin ve
– Şirketin 30 yıl süre ile kullanımında olan ve aktifinde 30.11.2008 tarihi itibariyle 21.545.157.-
  TL olarak görünen BJK Lisans değerinin

SPK’nın 5.9.2005 tarih ve 35/1105 sayılı kararında belirtilen açıklamalar çerçevesinde “Makul Değerlerinin” bulunması için bir inceleme yapılması önerilmiştir. Bu öneri doğrultusunda yapılmakta olan iş ve işlemler önceki bölümde açıklanmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş nin özellikle gelir arttırıcı (sponsorluk, lisansiyeler vb) çalışmalar yapması, giderlerde tasarrufa gidilmesi zorunlu unsurlardır.Sözleşme fesih bedeli (bonservis) ödenmeden veya belirli boyutu aşmadan oyuncu transfer etmesi gerekmektedir.Ayrıca, bazı oyuncuların satılarak gelir elde edilmesi gerekmektedir.Şampiyonlar ligine katılınması Şirkete önemli oranda gelir sağlayacaktır. BJK Derneğinin gelirlerinin artması ile Futbol A:Ş nin borçlanma oranı azalacaktır.

Kısa vadeli Varlıklar ile ilgili olarak; İtimat Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafında düzenlenen raporun 33. sayfasındaki 26 nolu notta ve yine aynı raporun 39.sayfasındaki 37 nolu notta, gelir tahakkuklarının en önemli kalemi olan 43.632.506.-TL’lik tutar ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

2003 yılında itibaren BJK Derneği önemli tutarlarda Futbol AŞ’ye borçlanmış durumdadır. Ancak son dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanından alınan tutarların BJK Derneği’nden Futbol AŞ ye aktarılmakta olması nedeniyle Dernek, bu faiz tahakkuku dışında Futbol AŞ den 24.750.898.-TL alacaklıdır. Bu borç-alacak bakiyeleri, hesap hareketleri baz alınarak faizlendirilmektedir. Halka açık bir şirketin kaynaklarını ana ortağa bile olsa karşılıksız kullandırımı söz konusu olmamaktadır.

BJK Derneği’nden olan alacağa ilişkin olarak 1.6.2008-30.11.2008 dönemi için % 17.85 reeskont faiz oranı üzerinden 5.218.637.-TL faiz geliri tahakkuku yapılmıştır. Önceki dönemden devreden gelir tahakkuk tutarı 38.413.869.-TL ile birlikte bu dönem tahakkuk ettirilen tutarın toplamı 43.632.506.-TL, mali tablolar içerisinde Diğer Dönen Varlıklar kalemi içinde yer almaktadır. 1.9.2007 tarihinde BJK Derneği ile Futbol AŞ arasında yapılan sözleşmeye istinaden taraflar arasında uygulanacak faiz oranı üçer aylık dönemler için geçerli olmak üzere TL Reeskont faiz oranı olarak belirlenmiştir.(Daha önceki dönemlerde % 27 dir.) Bu borç Dernek tarafından Futbol AŞ ye zaman içerisinde ödenmektedir.

Gelir Tahakkukları 54.390.680.-TL (5.5 TFF yayın gel.tah., reklam gel tah, 0.4, lisansiye firmalar gel. tah.,  0.4 sponsorluk ve isim hakkı, ons gel tah. 0.4, dernek faiz gel tah 43.6, UEFA gel. tah. 0.4, transfer gelir tah. Fahri Tatan-Konya 1.4, diğer gelir tah Olmp. Lyon, Getafe 1.6, diğer şirketler 0.5) Bu tutarın tahsil kabiliyeti bulunmaktadır. Zarara eklenmesi doğru olamaz,

Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Varlıklar içerisinde yer alan gelecek yıllara ait giderler, ödemesi yapılan ilgili dönemlerinde giderleştirilecek tutarlardan oluşmaktadır.Ödenmiş men.gid, diğer şirket konsolide gid.ve özellikle İnönü stadı kiralama hakkı ile Bjk lisans hakkı (30 yıllık) en önemli tutarları oluşturmaktadır.Gelir tahakkukları içerisinde değildir.

– BJK TV’ye ilişkin şirketin önemli bir faaliyetinin olmaması nedeniyle konsolide bilançoya dahil edilmemektedir. Doğan TV grubuna ait Galaksi-Deniz TV unvanlı şirket BJK TV logosu ile yayın yapmaktadır. BJK TV’ye ilişkin tüm gelir-giderler bu şirket bünyesi içerisinde yer almakta, sadece bu şirketin kar etmesi durumunda, kardan % 50 oranında pay alınma koşulu bulunmaktadır, tarafımızdan bu tip yayınla ilgili (uydu kirası, lisans, program giderleri vb) giderlere katılınmamaktadır. Şu anda sadece iki personel Kulübümüz bünyesindedir.Doğan Grubu maliyetlerin kendilerinde olması, reklam geliri elde edilememesi nedenleri ile bu uygulamayı bırakmak istemektedir.

Kanal D ile ilgili olarak yapılmış olan yayın sözleşmesi BJK TV’nin dışındadır, sözleşme Futbol AŞ ile yapılmıştır, yayınlanan maçlara göre gelir oluşmaktadır. Görüldüğü gibi BJK TV’nin hesaplarında önemli bir işlem bulunmamaktadır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş son dönemlerde ancak gelir-gider dengesini sağlayabilmiş durumdadır, yarattığı kaynakları sınırlı olan bir şirkettin ekstra gelirler yaratmadan mevcut borçlarını kısa dönemde kapatamayacağı ortadadır, ancak yeni kaynaklar bulunarak veya mevcut borçların zaman içerisinde yenilenerek ve azaltılarak şirketin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Yeni yaratılacak gelir kaynakları ile borç ödeme gücünün arttırılması gerekmektedir. Başkana olan borcun faizsiz ve hemen geri istenmeyen bir kaynak olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

Bilançonun pasifinde –Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler içerisinde- yer alan gelecek ay ve yıllara ait gelirlerden oluşan sponsorluk, reklam, vb gelirler 51 milyon TL düzeyindedir. Bu hizmetleri gerçekleştirmek için herhangi bir gider söz konusu olmadığından borç olarak değerlendirilmemesi düşüncesindeyiz.

Stoklar hesabında yer alan 2.794.257.-TL mevcut mal bedelleridir, Diğer tutarlardan 3.144 bin TL’lik kısım ödemesi gerçekleştirilmiş henüz faturası gelmemiş menajerlik, satıcı firma ödemelerinden, 5.500 bin TL’lik kısım ise futbolculara yapılan avans ödemelerinden oluşmaktadır. Genel borç/alacak durumu açıklandığında sadece 2.7 milyon TL lik kısım varlıklar içerisinde değerlendirilmiş ve bu şekliyle anlatılmıştır.
 
30.11.2008 tarihli bilançoda kur farkı giderleri önemli oranda şirket zararına neden olmuştur,  Özellikle son iki üç yıldır mali genel kurullarda, divan kurulu toplantılarında, divan istişare kurulu toplantılarında kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic.A.Ş,, iştirakler ve BJK Derneği ile ilgili bilgiler bütün açıklığı ile verilmeye çalışılmıştır.

Ertunç Soğancıoğlu
31 Mart 2009

Kongrede cevap alınamayan ve cevap beklenen konulardan ;
(Not;  sorular devam edecek . . .) 

Üyeler Ertunç Soğancıoğlu’ndan cevap bekliyor !
15 Şubat 2009 Pazar günü Beşiktaş’ın 2008 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulu yapılmasından sonra İlhan Durusoy’a ve…

 

 

Tekinoktay İlhan Durusoy’a Soruyor
İlhan Durusoy’a ve ilgililere, BJK Mali Kongresi, 8 dakika ve cevap verilemeyenler! 15 Şubat 2009 Pazar günü…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu